0 artikelen
Winkelmandje

Uw winkelwagen is leeg.

 

Wij staan vermeld bij Shop op Safe  
Orderhistorie

Algemene Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Dtp Studio Schuurman (inktwereld.nl)

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Dtp Studio Schuurman(hierna: Dtp Studio (inktwereld.nl)) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Harderwijk onder nummer 54721490 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen, zie: http://www.inktwereld.nl.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Dtp Studio (inktwereld.nl) worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Dtp Studio (inktwereld.nl) ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Dtp Studio (inktwereld.nl) zijn vrijblijvend en Dtp Studio (inktwereld.nl) behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Dtp Studio (inktwereld.nl). Dtp Studio (inktwereld.nl) is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Dtp Studio (inktwereld.nl) dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen twintig (20) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen dertig (30) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3  Betaling kan electronisch geschieden middels girotel of telebankieren.

3.4  Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Dtp Studio (inktwereld.nl) bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Dtp Studio (inktwereld.nl) haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Dtp Studio (inktwereld.nl) om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Dtp Studio (inktwereld.nl) gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Dtp Studio (inktwereld.nl).

Artikel 4. Levering
4.1 De door Dtp Studio (inktwereld.nl) opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Indien er niet binnen 30 dagen geleverd kan worden, kan de overeenkomst zonder kosten en zonder ingebrekestelling ontbonden worden.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Dtp Studio (inktwereld.nl) verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1  U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Dtp Studio (inktwereld.nl) geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2  Dtp Studio (inktwereld.nl) garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1  U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Dtp Studio (inktwereld.nl) daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Dtp Studio (inktwereld.nl) de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3  Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Dtp Studio (inktwereld.nl) te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Wij berekenen 20% retour kosten voor het opnieuw opnemen in onze voorraadadministratie. Geopende verpakkingen komen niet in aanmerking voor resitutie.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Dtp Studio (inktwereld.nl), dan wel tussen Dtp Studio (inktwereld.nl) en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Dtp Studio (inktwereld.nl), is Dtp Studio (inktwereld.nl) niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Dtp Studio (inktwereld.nl).

Artikel 9. Overmacht
9.1  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Dtp Studio (inktwereld.nl) ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Dtp Studio (inktwereld.nl) gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Dtp Studio (inktwereld.nl) kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1  Indien u aan Dtp Studio (inktwereld.nl) schriftelijk opgave doet van een adres, is Dtp Studio (inktwereld.nl) gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Dtp Studio (inktwereld.nl) schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2  Wanneer door Dtp Studio (inktwereld.nl) gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Dtp Studio (inktwereld.nl) deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3  Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Dtp Studio (inktwereld.nl) in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Dtp Studio (inktwereld.nl) vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Dtp Studio (inktwereld.nl) is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Contact
Stuur ons een e-mail: Contactformulier
6000 artikelen uit voorraad leverbaar
gratis verzendkosten **
vóór 17u besteld, vandaag verstuurd *
overzichtelijk en "Easy To Use" website
Dé specialist voor al uw Foto en Fine Art Papier
De papierselector! Vind snel het papier wat u zoekt
14 jaar inktwereld.nl uw betrouwbare partner in inkt en papier
Gratis verzendkosten **

Op bijna al onze artikelen kunt u punten verdienen, als u 5 punten of meer heeft dan betaalt u bij ons geen verzendkosten. Het is zelfs mogelijk om vanaf 1 product al gratis verzendkosten te hebben.

Klik hier voor meer info

Fine Art Papier

Wij leveren Fine Art Papier van onder andere: Hahnemühle, Innova, Olmec en Epson.

Fine Art Papier is zuurvrij geschept papier en is van de allerhoogste kwaliteit en geeft de print de indruk van een origineel kunstwerk.

ICC Profielen op maat.
Wij kunnen voor u op maat ICC profielen leveren, waardoor u "What You See Is What You Get" kunt realiseren voor uw printer.

* Wanneer u betaalt met IDEAL, CREDITCARD of PAYPAL en indien op voorraad!

Snelkoppeling inkt